Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
tel. 500 021 556
e-mail: klimatyzacja@lindab.com

Regulamin Programu Lojalnościowego Lindab Instalator AC

 
 1. PODSTAWOWE INFORMACJE
  1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu sprzedaży premiowej "Lindab Instalator AC", zwanego dalej "Programem", lub "Programem Lojalnościowym", warunki uczestnictwa w Programie, a także warunki przyznawania, zamawiania i dostarczania nagród.
  2. Program ma na celu nagradzanie firm instalacyjnych, które montują urządzenia marek TCL. Mistral lub Brisse zakupione od Lindab lub jednego z dystrybutorów Lindab, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.
  3. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Lindab Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruchowie, przy ulicy Sochaczewskiej 144, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000043661, o kapitale zakładowym w wysokości 143 621 200,00 złotych, posiadająca REGON: 810539628, NIP: 8520400158, zwana dalej "Organizatorem" lub "Lindab".
  4. Lindab jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
  5. Program jest organizowany na terenie Polski.
    
 2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
  1. Uczestnikiem Programu może być każdy przedsiębiorca posiadający aktualny certyfikat F-GAZ, dokonujący zakupów klimatyzatorów od Lindab lub jednego z dystrybutorów Lindab.
  2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest nabycie choć jednego klimatyzatora marek: TCL, Mistral, Brisse od Lindab lub jednego z dystrybutorów Lindab i rejestracja uczestnictwa poprzez założenie konta na stronie www.lindab-instalator.pl.
  3. Każde zgłoszenie rejestracyjne musi przejść proces moderacji trwający nie więcej niż 2 dni robocze. Konto staje się aktywne dopiero po aktywacji przez Organizatora.
  4. Każdy przedsiębiorca może przystąpić do Programu tylko raz (tj. tylko jednokrotnie dokonać rejestracji na Portalu).
  5. Przystępując do Programu, przedsiębiorca akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
  6. Przedsiębiorca staje się Uczestnikiem Programu z chwilą aktywowania konta na stronie www.lindab-instalator.pl.
  7. Uczestnik wypełniając regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych na potrzeby realizacji Programu. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji w Programie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  8. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
  9. Przystąpienie do Programu zostaje potwierdzone przez Organizatora w wiadomości mailowej przesłanej na adres podany przez Uczestnika podczas rejestracji.
  10. Identyfikatorem uczestnika Programu jest jego numer NIP.
    
 3. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTóW
  1. Punkty są naliczane za zakup dowolnego klimatyzatora marek: TCL, Mistral, Brisse od Lindab lub jednego z dystrybutorów Lindab. Za każdy zakupiony i zamontowany przez Uczestnika Programu klimatyzator, na koncie Uczestnika programu "Lindab Instalator AC" dodawany jest 1 (jeden) punkt. W przypadku rejestracji w programie urządzania typu Multi Split, przyznana liczba punktów będzie równa liczbie jednostek wewnętrznych zarejestrowanego układu.
  2. W przypadku uruchomienia dodatkowych promocji powiązanych z programem "Lindab Instalator AC" organizowanych przez Lindab i ogłoszonych na stronie internetowej www.lindab-polska.pl, Uczestnikowi Programu biorącemu udział w takich promocjach, zostaną doliczone dodatkowe punkty bonusowe, zgodnie z warunkami promocji.
  3. Punkty naliczane są po weryfikacji przesłanych przez uczestnika zdjęć (tabliczki jednostki zewnętrznej oraz numeru seryjnego jednostki wewnętrznej znajdującego się na naklejkach umiejscowionych pod przednim panelem urządzenia). Zdjęcia należy przesłać za pomocą strony programu lojalnościowego "Lindab Instalator". W przypadku zgłaszania w programie montażu urządzenia typu Multi Split, Uczestnik zobowiązany jest zarejestrować wszystkie numery jednostek wewnętrznych układu.
  4. Liczba punktów na koncie Uczestnika Programu aktualizowana jest najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od momentu przesłania zdjęć ze zgłoszeniem.
  5. Punkty nie są zbywalne i nie można ich zamienić na równowartość pieniężną.
  6. Punkty przyznawane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie.
  7. Zgromadzone punkty nie mogą być łączone (sumowane) przez różnych Uczestników Programu.
  8. Pod uwagę brane są wyłącznie zgłoszenia zarejestrowane na stronie programu lojalnościowego wraz z przesłanymi wyraźnymi zdjęciami (umożliwiającymi odczytanie tabliczek znamionowych urządzeń oraz nie budzącymi wątpliwości co do ich autentyczności).
  9. W programie mogą być rejestrowane wyłącznie urządzenia zamontowane od 1 stycznia 2022 roku.
  10. Punkty ważne są przez 12 miesięcy od daty weryfikacji każdego przesłanego zgłoszenia. Po tym okresie tracą ważność.
  11. Liczba dni pozostałych do wygaśnięcia punktów jest widoczna przy każdym zgłoszeniu na koncie Uczestnika Programu.
    
 4. WYMIANA PUNKTóW I NAGRODY
  1. Liczba dni pozostałych do wygaśnięcia punktów jest widoczna przy każdym zgłoszeniu na koncie Uczestnika Programu www.lindab-instalator.pl.
  2. Uczestnik może sprawdzić liczbę zgromadzonych punktów na stronie internetowej www.lindab-instalator.pl.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany katalogu nagród w trakcie trwania Programu.
  4. W katalogu nagród na stronie www.lindab-instalator.pl wskazane jest ile punktów warta jest dana nagroda.
  5. W celu wymiany punktów, Uczestnik Programu musi zalogować się na stronie www.lindab-instalator.pl i postępować zgodnie z instrukcjami na tej stronie.
  6. W momencie wysłania zlecenia odbioru nagrody, punkty odpowiadające nagrodzie zostają odjęte z konta Uczestnika Programu.
  7. Gdy Uczestnik zgromadzi liczbę punktów odpowiadającą wartości punktowej nagrody rzeczowej, nabywa prawo do odbioru tej nagrody za 1 PLN netto.
  8. W przypadku nagród nierzeczowych Uczestnik Programu przed odbiorem musi wypełnić protokół odbioru nagrody, w którym zobowiąże się do uregulowania podatku.
  9. Nagrody wysyłane są na koszt Organizatora w ciągu 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia odbioru nagrody przez Uczestnika Programu.
  10. Jeśli zamówienie obejmuje więcej nagród, mogą one zostać dostarczone łącznie.
  11. Nagrody zostaną wysłane na adres, który Uczestnik podał przystępując do Programu lub na adres, który wynika ze zmienionych przez Uczestnika danych na jego koncie.
  12. Przy odbiorze nagrody Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić, czy jest ona zgodna z zamówieniem i czy nie widać śladów zniszczenia opakowania. Jeśli nagroda została uszkodzona w czasie transportu, należy zażądać sporządzenia pisemnego protokołu przez przedstawiciela operatora pocztowego/firmy kurierskiej i odmówić odbioru nagrody. Odbierając nagrodę Uczestnik składa podpis na pokwitowaniu odbioru nagrody.
  13. Jeżeli z powodu niedostępności wybranego przez Uczestnika Programu artykułu nie będzie możliwe dostarczenie nagrody, zamawiający zostanie o tym fakcie powiadomiony najpóźniej w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zamówienia nagrody.
  14. Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany, czasowego wstrzymania wydawania lub wycofania nagrody przewidzianej w ulotce lub innych materiałach dotyczących Programu, z przyczyn od siebie niezależnych, takich jak: zaprzestanie przez dostawcę produkcji towarów i świadczenia usług, których nagroda dotyczy, istotna zmiana terminów dostaw do Lindab, czy wycofanie się partnera ze współpracy z Lindab.
  15. Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności Portalu w całości lub w części jego funkcjonalności w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych.
  16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na inną o podobnej wartości.
    
 5. DANE OSOBOWE
  1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f "RODO", tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie Państwa zgody w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit a "RODO").
  2. Administratorem danych osobowych jest Lindab Sp. z o.o. z siedziba w Wieruchowie, ul. Sochaczewska 144, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 8520400158. Oznacza to, że Lindab Sp. z o.o. odpowiada za zapewnienie, aby dane osobowe były przetwarzane w prawidłowy sposób i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. W sprawie danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pomocą:
   • poczty elektronicznej: rodo@lindab.com,
   • poczty tradycyjnej: ul. Sochaczewska 144, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i zakresie:
   • podjęcie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie (np. założenie konta w programie lojalnościowym);
   • w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta oraz zakupu towaru, tj. przeglądanie stron www, aktywności w obrębie strony, sesji urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz ID i adresu IP;
   • w celu wykonania umowy sprzedaży towarów;
   • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami;
   • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na Państwa pytania;
   • w celach określonych w pozostałych punktach regulaminu Programu Lojalnościowego, na które została wyrażona świadoma i dobrowolna zgoda;
   • w celu sporządzenia dokumentacji podatku dochodowego.
  5. Uczestnikom Programu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się na jej podstawie, zanim została wycofana. Uczestnik Programu może skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres siedziby Organizatora lub poprzez kontakt e-mail na adres: rodo@lindab.com.
  6. Wycofanie zgody jest równoznaczne z zakończeniem przez Uczestnika swojego uczestnictwa w Programie.
  7. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w Programie Lojalnościowym Lindab Instalator AC.
    
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Dla wszystkich praw i obowiązków jakie wynikną z niniejszego regulaminu Programu właściwe jest prawo polskie.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyn.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu bez podawania powodu w okresie 30 dni od momentu ogłoszenia takiej informacji.
  4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności Lindab, z którą mogą się Państwo zapoznać pod poniższym adresem: https://www.lindab-polska.pl/pliki/dokumenty/polityka_prywatnosci_i_plikow_cookie_lindab.pdf.
  5. Niniejszy regulamin obowiązuje od 21 lipca 2022 roku.